Anläggningsentreprenader för alla miljöer

God planering, stor hänsyn till miljön och ett väl utvecklat säkerhetstänkande är några av de egenskaper som kännetecknar BEFAB. Här ser du några av de områden där vår kompetens kommer till sin rätt.

Markentreprenader industri

Anläggningsentreprenader innebär allt som rör markarbete och grundläggning vid fabriksanläggningar, lager och hallbyggnader ingår i våra åtaganden. Inklusive pålning, VA, vägar, asfaltsbeläggning, räcken, stödmurar och staket. Även rivningar när så krävs. En klar styrka är att vi med vår heltäckande kompetens även kan ta hand om myndighetskontakterna när det gäller tillstånd kring mark, vatten och miljö.

Befab utför entreprenadarbeten för Väderstadverken

Infrastruktur & samhällsbyggnad

BEFABs uppgift är att bana väg för ny infrastruktur som hela samhället har nytta av. Vägar är vardagsmat, men också parkeringar, torg, gång- och cykelbanor. En klar styrka är att vi har kapacitet för stora entreprenader. Typexemplet är Jernhusens nya depå i Boxholm som färdigställdes 2013, med tvätthall och verkstad för Östgötapendelns tåg. Kulvert Vallastaden 2013 – 2015. Pågående arbeten på ramavtal fjärrvärme åt Tekniska Verken i Linköping AB samt att vi färdigställer utbyggnad av Idögatan i Linköping med ca 650 m.

Infrastrukturarbete Befab

Väg & vatten

Vår kompetens kommer till sin rätt vid iordningställande av hamnar, terminalområden och trafikplatser. De nya färjelägena i Gränna och på Visingsö, som invigdes 2013, pekar på bredden i våra åtaganden. Där har vi i samarbete med PEAB-infra bland annat flyttat pirer och gjort nya inlopp. På fastlandssidan har vi byggt ett nytt terminalområde, med refuger, grönytor, bättre belysning och ny markbeläggning.

Kultur-, park- och idrottsanläggningar

På uppdrag av kommuner och fastighetsbolag iordningställer vi grönytor, lekplatser och torg, inklusive sten- och plattläggning samt byggnation av trappor och murar. Anläggning av gator, parkeringsplatser och gång- och cykelbanor hör också till vår vardag. Likaså idrottsanläggningar, i synnerhet konstgräsplaner, med allt vad det innebär av VA-arbeten, kabelschakter för nya ledningar, belysningsmaster, stängsel, grindar och läktarkonstruktioner. Vi har byggt en ny lekpark åt Motala kommun kallad Temalekpark Vettern som är belägen i stadsparken i Motala.

Befab bygger fotbollsplaner, även i konstgräs

Kraftverksbyggen

Många bitar som ska falla på plats när en vindkraftpark eller ett fjärrvärmeverk ska etableras. Vid sidan av markarbeten och vägbyggen står BEFAB, om så önskas, också för betongfundament, kanalisation och myndighetskontakter för tillstånd kring mark, vatten och miljö. God planering, stor hänsyn till miljön och ett väl utvecklat säkerhetstänkande är en självklarhet.

Kraftverksbygge i Mjölby av Befab

Sanering

Enligt Naturvårdsverket finns det ca 1 200 områden i Sverige som är så allvarligt förorenade (riskklass 1) att de behöver åtgärdas. Det kan vara industrimark, gamla bensinmackar, deponier, glasbruk, sågverk och andra anläggningar där man t ex impregnerat virke. Men det kan lika gärna handla oljeutsläpp eller dagbrott som behöver renas på lakvatten. Vi åtar oss hela kedjan från markundersökning till återfyllning och dokumentation, och har stor kapacitet för uppgrävning och bortforsling av material till deponi. Därtill har vi dokumenterad erfarenhet av mjältbrandssanering, vilket vi är nästan ensamma om i Sverige.

Sanering Jernhusen Befab

Snöröjning

Snöröjning är ytterligare ett ben i vår verksamhet. Förutom själva snöröjningen sköter vi sandning, saltning och sandupptagning.Våra kunder är främst industrier och kommuner i Östergötland samt norra Småland.

Snöröjning med Befab

Privatpersoner

BEFAB är inte bara en entreprenör som bygger vägar, anlägger markytor för industrier eller sanerar mark. Vi har också många privatkunder som vi arbetar med på våra lokala marknader som Mjölby och Tranås. Det är viktigt för oss att finnas nära kunden för att kunna ge en bra service och snabb leverans.

Exempel på uppdrag är dräneringar av husgrunder, anläggning av trädgårdar med plattsättningar och murbyggen. Vi bygger ny grund för villor och utför även asfaltering.

Befab gör grundläggning

Vägsamfällighetsskötsel

BEFAB utför en hel del arbeten för vägsamfälligheter. Vi förstärker vägar, sköter grusning och saltning, kantskär för att hålla vägrenen fin och vi gör även nya diken. Tveka inte att fråga oss om offert!

Anlita Befab till er vägsamfällighet