Historik

1963BEFAB grundas
1965Byggstart av nya E4:an förbi Ödeshög lägger grunden till Befabs expansion.
Befab förvärvar Kimme Bergtäkt i Boxholm.
1967Första projektet med Väderstad-Verken påbörjas
1972BEFAB får del av de infrastruktursatsningar som utförs i Östergötland och norra Småland, med bl a motorvägsbyggen och bostadsbyggande.
1973På 10 år har personalstyrkan har fördubblats, från 10 till 20 personer, och omsättningen fyrdubblats till 2 mnkr.
1991BEFAB räknar till sig sin första stora egna entreprenad: Markarbetena vid ombyggnation av reningsverket i Vadstena.
1995BEFAB utvecklar ett verktyg för att montera vajerräcken och räknar hem första stora ordern från dåvarande Vägverket på mittvajerräcken för sträckan Mjölby–Linköping.
1998BEFAB förvärvar gamla Maskin AB Sven Karlsson, flyttar huvudkontoret till Mjölby och blir en betydande aktör i västra länsdelen.
2008BEFAB förvärvar del av kommunalägda Stadspartner Markteknik i Linköping i april och bildar BEFAB Markteknik AB. PEAB förvärvar BEFAB i juni och bildar BEFAB Entreprenad i Mjölby AB med Nick Karlsson som VD. Mjältbrandssanering i Veddige utanför Varberg leder in BEFAB på ett nytt, banbrytande spår.
2010BEFAB räknar till sig entreprenaden med bergtransporter under jord för Zinkgruvan Mining AB.
2013BEFAB färdigställer markarbeten i Boxholm för Jernhusens nya järnvägsdepå och påbörjar anläggningsarbeten för ett nytt kraftvärmeverk i Mjölby, på uppdrag av Mjölby–Svartådalen Energi (MSE).
2013-2014BEFAB bygger media kulvert åt Tekniska Verken i Linköping. Total sträcka om 1800m. Kulverten har en diameter på 2,5m. Kulverten ligger under den nya stadsdelen Vallastaden och ska förse den nya stadsdelen med Vatten, el, fjärrvärme, opto, spill mm. Arbetet färdigställdes 2015.
2014fick BEFAB ramavtalet med Fjärrvärme åt Tekniska Verken i Linköping. Ett stort uppdrag som sträcker sig över flera år och där vi hjälper Tekniska Verken att schakta och återfylla för alla typer av arbeten inom Fjärrvärme och fjärrkyla. Allt ifrån nyproduktion, servicer till nya anslutande kunder till reparationer och utbyte av gamla ledningar.
2015BEFAB räknar till sig det stora jobbet med att anlägga en park, Vallaparken som ligger i anslutning till den nya stadsdelen Vallastaden. Jobbet utförs åt Linköpings kommun. Parken har en yta av ca 30 000m2 och BEFABs åtagande är att lämna efter sig en helt färdig parkyta med planteringar, gräs och ängsytor, gångstråk, damm, odlingslotter och enhel del byggnadsverk som tex en dansbana.
2016BEFAB hjälper Göta Kanalbolaget att utföra förstärkningsåtgärder på Göta Kanal genom centrala Motala. För första gången på 100 år har man tömt ut allt vatten ur kanalen vilket ger oss en möjlighet att gå ned i kanalen och arbeta med att gräva ur sediment, slå ned nålar som hjälper till att hålla erosionsskydden på vallarna på plats, i vårt åtagande ingår också att förstärka trappan till Platens grav genom pålning och gjutning. Glaciser som har sjunkit ned har plockats om utmed stora delar av kanalen.
Vi har också tillsammans med Götakanalbolaget lagt ut gabionmadrasser på en del av sträckan där det varit sättningar i kanalvallen som en extra förstärkningsåtgärd.
2017BEFAB fusioneras och uppgår helt i moderbolaget Peab Anläggning AB. Vi väljer dock att leva kvar med vårt starka varumärke BEFAB ut mot marknaden. Fusioneringen genomfördes 2017-08-30.

2017-10-02 genomförs ytterligare en organisationsförändring där BEFAB tar in tidigare Peab Drift o Underhåll Östergötland i sin verksamhet. Arbetschefsgruppen växer till antalet och vi blir över 100 fasta medarbetare.